1e bestuursrapportage 2019

Incidentele financiële afwijkingen 2019

Incidentele financiële afwijkingen 2019

 

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids- veld

Budget

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Taakveld en Omschrijving

Neutraal

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

Programma 1.  Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.

1.1.1

Post onvoorzien, asbest (zie ook nr 8.4.1)

ja

22.000

22.000

1.1.2

Stelpost ingrepen Rijk / ambitie raad, zie tabel na progr 9

0

0

1.1.3

Personele ontwikkelingen / salarissen 

-357.000

-357.000

1.1.4

Treasury, dividend BNG

0

46.000

46.000

1.1.5

Verzekeringen

-42.000

-42.000

1.2.1

Kosten berging vliegtuigwrak (zie ook 2.1.1)

ja

10.000

10.000

1.3.1

OZB-opbrengsten

0

0

1.4.1

Bestuurlijke vernieuwing en raadscommunicatie

-15.000

-15.000

1.4.2

Rechtmatigheidsverantwoording college 

-5.000

-5.000

1.5.1

Aanpassing dienstverlening Servicepunt Nieuwleusen

2.000

-7.000

-5.000

1.6.1

WNRA

-8.000

-8.000

1.6.2

Werving en selectie personeel

-6.000

-6.000

1.6.3

Onderhoud installaties gemeentehuis

-30.000

-30.000

1.6.4

Ondersteuning nieuw financieel systeem 

-55.000

-55.000

1.6.5

Uitbreiding keuken / magazijn

-20.000

-20.000

1.7.1

Gebouwen algemeen / Molendijk 9 

0

-24.000

-24.000

1.8.1

Mutatie reserves ivm Lean

0

-5.000

-5.000

Totaal programma 1.  Bestuur

-514.000

25.000

-5.000

-494.000

Programma 2.  Openbare orde en veiligheid

2.1.1

Kosten berging vliegtuigwrak (zie ook 1.2.1)

ja

-10.000

-10.000

2.1.2

Bijdrage Veiligheidsregio

48.000

48.000

2.1.3

Brandweerkazerne Nieuwleusen

24.000

24.000

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

-10.000

72.000

0

62.000

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.1.1 

Actualiseren groenstruct.plan tlv res herstr.openb groen 3.3.1

ja

-20.000

20.000

0

3.1.2

Tractie motorrijtuigenbelasting

-5.000

-5.000

3.2.1

Zwerfafval aanschaf voertuig (3.1)

ja

-24.000

-24.000

3.2.1

Zwerfafval vergoeding via afvalfonds

ja

24.000

24.000

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

-49.000

24.000

20.000

-5.000

Programma 4.  Economische zaken

4

Geen mutaties

0

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.1.1

Bibliotheek

-41.000

-41.000

5.2.1

De Spil (zie ook hoofdstuk Technische aanpassingen)

-4.000

-4.000

5.2.2

Trefkoele+

-28.000

-28.000

5.3.1

Peuteropvang en VVE

-9.000

24.000

15.000

5.3.2

Volwasseneducatie

-16.000

-16.000

5.6.1

Beschikking over res.ARRB / kunstcommissie (afgerond)

-2.700

-2.700

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-98.000

24.000

-2.700

-76.700

Programma 6. Inkomensondersteuning

6.1.1

Bijstand Zelfstandigen BBZ

15.000

-21.000

-6.000

6.1.2

Participatiewet en Vangnetuitkering  (afgeronde bedragen)

-346.000

280.000

-66.000

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

-331.000

259.000

0

-72.000

Programma 7. Sociaal Domein

7.1.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB, zie tabel na progr 9

0

0

7.1.2

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg, zie tabel onder

0

0

7.1.3

Programmaplan jeugdzorg tlv reserve sociaal domein (7.7.1)

ja

-47.000

47.000

0

7.2.1

Sociale recherche

-8.000

-8.000

7.2.2

Veilig thuis

-22.000

-22.000

7.2.3

Wijkteam 

-10.000

-10.000

7.5.1

Publieke gezondheid - bijdrage GGD vrijval restant

88.000

88.000

7.6.1

Vrijval beschermd wonen

304.000

304.000

7.6.2

Stijging cliënten Hulp bij het Huishouden (HH)

-150.000

-150.000

7.6.3

Woningaanpassingen

-30.000

-30.000

7.6.4

Rolstoelen

-70.000

-70.000

7.6.5

Wmo begeleiding

-340.000

-340.000

Totaal programma 7. Sociaal Domein

-589.000

304.000

47.000

-238.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

8.1.1

Afval

0

0

0

8.3.1

Energiecoach

10.000

10.000

8.3.2

Duurzaamheid 

65.000

65.000

8.4.1

Asbestgrond sanering tlv onvoorzien (zie ook 1.1.1)

ja

-22.000

-22.000

8.5.1

Nieuwe ontwikkelingen GRP

ja 

-70.000

70.000

0

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

-27.000

80.000

0

53.000

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

9.2.1

Westermolen en Molen Fakkert

8.500

8.500

9.3.1

Locatie Koesteeg

ja

-33.000

33.000

0

9.3.2

Motie Vechtzone Dalfsen

-15.000

0

-15.000

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019

-1.666.000

829.500

59.300

-777.200

Uitwerking scenario's m.b.t  budgetten Jeugd en stelpost ingrepen Rijk/ambitie raad 

Beleids- veld

Begroot

Mutatie

Mutatie

SCENARIO 1 - de nullijn

bedrag

Lasten

Baten

Saldo

Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven

-777.200

1.1

Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze)

100.000

100.000

0

100.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

650.000

0

0

0

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)

4.500.000

0

0

0

1.2

Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk

0

0

0

0

Tekort 1e berap 2019 scenario 1 

-677.200

Beleids- veld

Begroot

Mutatie

Mutatie

SCENARIO 2 - de lijn jaarrekening 2018

bedrag

Lasten

Baten

Saldo

Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven

-777.200

1.1

Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze)

100.000

100.000

100.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

650.000

-65.000

-65.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)

4.500.000

-700.000

-700.000

1.2

Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk

0

0

0

0

Tekort 1e berap 2019 scenario 2

-1.442.200

Beleids- veld

Begroot

Mutatie

Mutatie

SCENARIO 3 - de lijn jaarrekening 2018 + bijdrage Rijk

bedrag

Lasten 

Baten

Saldo

Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven

-777.200

1.1

Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze)

100.000

100.000

0

100.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

650.000

-65.000

0

-65.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)

4.500.000

-700.000

0

-700.000

1.2

Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk

0

0

350.000

350.000

Tekort 1e berap 2019 scenario 3

-1.092.200

Beleids- veld

Begroot

Mutatie

Mutatie

SCENARIO 4 - de lijn jaarrekening 2018 + groei + bijdrage Rijk

Bedrag

Lasten 

Baten

Saldo

Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven

-777.200

1.1

Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze)

100.000

100.000

0

100.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

650.000

-130.000

0

-130.000

7.1

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)

4.500.000

-1.200.000

0

-1.200.000

1.2

Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk

0

0

350.000

350.000

Tekort 1e berap 2019 scenario 4

-1.657.200

EFFECTEN VOOR DE BEGROTING 2019 (bedragen in euro's, waarbij (-) is nadeel)

SCENARIO

A.

Stand begrotingssaldo 2019               

1

2

3

4

Stand begroting 2019 VOOR 1e bestuursrapportage 2019

-494.075

-494.075

-494.075

-494.075

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019

-677.200

-1.442.200

-1.092.200

-1.657.200

Stand begroting 2019 NA 1e bestuursrapportage 2019

-1.171.275

-1.936.275

-1.586.275

-2.151.275

B. 

Post onvoorzien

Stand 1 januari 2019

83.940

af: asbestsanering (zie toelichting bij 8.4.1)

-22.000

Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2019

61.940

ga terug