1e bestuursrapportage 2019

Investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2018. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar.

Investering

Begroot

Uitgaven t/m 2018

Uitgaven 2019

Restant

Dekking

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

2.421.000

811.497

17.721

1.591.782

45% prov, 55% vz

2. Herinrichting Stationsstraat

470.000

19.982

2.075

447.943

50% prov, 50% vz

3. Herontwikkeling Kroonplein

2.262.000

2.249.236

0

12.764

prov. subsidie

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

126.000

96.326

1.248

28.426

activeren

5. Verbouw werf Dalfsen

1.200.000

1.190.730

0

9.270

activeren

6. Ford transit connect 3-VHB-99

30.000

3.000

0

27.000

activeren

7. Mitsubishi Fuso 6-VPH-55

60.000

6.000

0

54.000

activeren

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

60.000

6.000

0

54.000

activeren

9. GVVP 2018

260.000

147.005

31.610

81.385

activeren

10. Vernieuwing Jagtlusterallee

1.718.000

29.262

405.335

1.283.403

activeren

11. Fietspad Oude Oever

244.000

219.176

0

24.824

activeren

12a. Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 miljoen)

1.985.000

1.440.968

180.819

363.213

activeren

12b. Buitenruimte de Spil

440.000

314.000

0

126.000

reserve

12c. Buitenruimte de Spil

175.000

0

0

175.000

voorziening

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

154.750

44.500

0

110.250

bijdrage provincie

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket

25.000

2.500

4.649

17.851

activeren

15. Suite 4 Sociale Regie

55.000

22.860

15.600

16.540

activeren

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront

80.000

4.000

0

76.000

activeren,50% prov

17. Informatievoorziening Vechterweerd

50.000

2.500

0

47.500

activeren,50% prov

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid

150.000

17.677

14.012

118.311

grex

19. Voorbereidingskrediet woninbouwlocatie huidige Agnietencollege

100.000

6.464

53.404

40.132

grex

Totaal

12.065.750

6.633.683

726.473

4.705.594

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft grotendeels (maximaal 1,5 miljoen) het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. In 2019 worden nog wat kleine aanpassingen uitgevoerd. Het project wordt in 2019 met de provincie afgerekend.

2. Herinrichting Stationsstraat
De planvorming voor de Stationsstraat hebben wij opgestart, daarbij hebben wij verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De straat wordt heringericht, daarbij wordt de riolering vervangen, het parkeren gestructureerd, de biodiversiteit verbeterd en het regenwater afgekoppeld. Uitvoering staat gepland voor eind 2019/begin 2020.

3. Herontwikkeling Kroonplein
In 2019 willen we de restant middelen vanuit voorgaande jaren (nog beschikbaar € 12.764) inzetten voor het verbeterplan Kroonplein. Voor dit verbeterplan Kroonplein wordt een afzonderlijk voorstel opgesteld. Wij streven ernaar uiterlijk september 2019 met een voorstel te komen.

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)
Voor de migratie van de PSA is voor 2019 € 30.000 beschikbaar. Met het voorstel voor volledige toetreding tot het Shared Service Centre - ONS is het nodig dit krediet met € 10.000 te verhogen. De structurele jaarlast hiervan bedraagt € 2.000 en is verwerkt in het voorstel dat in mei 2019 is/wordt behandeld. Er is echter niet expliciet gevraagd het krediet met € 10.000 te verhogen.

Voorstel:
Krediet te verhogen met € 10.000  (jaarlast € 2.000 is reeds verwerkt in voorstel raad mei 2019).

5. Verbouw werf Dalfsen
De verbouwde werf is geopend op zaterdag 22 september 2018 met aansluitend een geslaagde open dag. De investering wordt aan het einde van 2019 afgesloten omdat nog betalingen moeten worden gedaan vanwege garantietermijnen. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 1,2 miljoen afgerond.

6. Ford Transit connect 3-VHB-99                   
In het kader van de duurzaamheidsuitgangspunten welke door de raad zijn vastgesteld, wordt bij iedere vervanging van een gemeentelijk voertuig opnieuw gekeken wat de beste mogelijkheden zijn t.a.v. de aandrijving. Uitgangspunt daarbij is dat wij de huidige voertuigen zoveel mogelijk elektrificeren of minimaal kiezen voor hybride systemen wanneer deze beschikbaar zijn in de markt. Ook voor dit voertuig zien wij deze mogelijkheden, echter deze komen pas eind 2019 beschikbaar op de markt. Deze duurzame keuze brengt op dit moment nog wel extra kosten met zich mee. Om die reden vragen wij verhoging van het investeringsbedrag. Daarnaast stellen wij voor om de investering te verplaatsen naar de jaarschijf 2020 aangezien de vraag naar dit soort voertuigen de levertijden doet oplopen waardoor levering in 2019 niet meer mogelijk zal zijn.
De verhoging van het krediet ad. € 16.500 en de verhoging van de afschrijvingslast worden meegenomen in de perspectiefnota.

7. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-55                     
Opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. De aankoop van het voertuig (inclusief de niet verrekenbare btw) komt uit op € 50.000. Het beschikbaar gestelde krediet kan daarom met € 4.000 worden afgeraamd. De aframing van het krediet en de verlaging van de afschrijvingslast worden verwerkt in perspectiefnota.

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70                     
Opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. De aankoop van het voertuig (inclusief de niet verrekenbare btw) komt uit op afgerond € 49.000. Het beschikbaar gestelde krediet kan daarom met € 5.000 worden afgeraamd. De aframing van het krediet en de verlaging van de afschrijvingslast worden verwerkt in perspectiefnota.

9. GVVP 2018
Het krediet wordt in 2019 volledig ingezet, hoofdzakelijk voor projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Dit restantbudget van 2018 willen wij o.a. inzetten voor het opstellen van de Integrale Fietsvisie, de Nota parkeernormen en kleinschalige infrastructurele maatregelen. Zie verder ook GVVP 2019.

10. Vernieuwing Jagtlusterallee
Het civieltechnische deel hebben wij begin 2019 uitgevoerd. In een aparte memo hebben wij u geïnformeerd over de voortgang en de gedeeltelijke uitvoering in beton. Aan het eind van 2019 voeren wij het groenplan uit.

Voor de Jagtlusterallee is in het voortraject rekening gehouden met een provinciale bijdrage van € 363.000. Voor het project zijn twee subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 600.000. Afhankelijk van de werkelijke kosten kan de provinciale bijdrage lager worden vastgesteld. De financiële consequenties verwerken wij in de perspectiefnota.

11. Fietspad Oude Oever
Het fietspad is gerealiseerd binnen budget. De Oude Oever is onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project 'Tien Torenplan, toren De Stokte'. In dit kader wordt de functie van de uitkijktoren versterkt met een natuurlijke speel aanleiding. Deze wordt in 2019 uitgevoerd.
Budget voor dit onderdeel is € 50.000, waarvan € 25.000 bestaat uit provinciale subsidie. Het project kan binnen dit budget gerealiseerd worden.

12. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de afrondende fase. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2019 / 2020 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De vitalisering industrieterrein Dalfsen is nog niet afgerond. De aanwending van dit budget is afhankelijk van het verdere proces om te komen tot de bedrijveninvesteringszone Rondweg te Dalfsen. De daarvoor beschikbaar gestelde provinciale subsidie is verlengd tot uiterlijk juli 2020.Tot het moment dat er een ondernemersfonds komt voor collectief cameratoezicht zullen deze middelen gereserveerd moeten blijven en daarna aangewend worden.  

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket
In 2019 is de voorbereiding van de vervanging van het financieel pakket verder ter hand genomen. Zo is gewerkt aan aspecten als: project- en marktverkenning, globale planning, programma van eisen en rechtmatige inkoop. Dit jaar zal het budget worden aangewend voor de noodzakelijke ondersteuning in dit verband. Ook is duidelijk geworden dat een (beperkte) verlenging van het gebruik huidige pakket mogelijk is, waardoor de vervanging één jaar later dan gepland plaats kan vinden. De gevolgen voor de investeringsplanning worden in de perspectiefnota meegenomen.

15. Suite 4 Sociale Regie
De voorbereidingen voor de implementatie en de implementatie zelf zijn gestart. Naar verwachting wordt het project in 2019 afgerond en blijven we binnen het beschikbaar gestelde budget.

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront
In 2019 worden aanmeervoorzieningen aangelegd langs de promenade in Dalfsen. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, aanmeervoorziening Waterfront'. De aanbesteding hiervoor heeft plaatsgevonden. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht.

17. Informatievoorziening Vechterweerd
In 2019 wordt een informatievoorziening gerealiseerd in het gebied Vechterweerd. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, noaberschap Vechterweerd'. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht.

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid
In juni 2019 wordt het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Lemelerveldse bedrijventerrein voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Na het van kracht worden van dit bestemmingsplan, start de civieltechnische uitvoering.

19. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege
Het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 12 woningen is door de gemeenteraad inmiddels vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan.
Volgens planning wordt het bestemmingsplan in november 2019 vastgesteld. Dan wordt ook het schoolgebouw gesloopt. Daarna, begin 2020, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en vindt kaveluitgifte plaats.

ga terug