1e bestuursrapportage 2019

Voortgang investeringen 2019

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2019. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2019 - 2022 (jaarschijf 2019) en in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2019.

Investeringen met activering

Begroot 2019 incl. wijz.

Uitgaven 2019

Toerek uren

Restant

Dekking

1. ICT vervangingen

440.000

0

440.000

activeren

2. Vervanging financieel softwarepakket

200.000

0

200.000

activeren

3. Bossingelschaar buitengebied

25.000

0

25.000

activeren

4. John Deere Nieuwleusen

38.500

0

38.500

activeren

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

66.000

0

66.000

activeren

6. Renault master wijkteam buitengebied

41.000

0

41.000

activeren

7. GVVP 2019

160.000

0

160.000

activeren

8. Uitbreiding de Polhaar

50.000

0

50.000

activeren

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen

42.000

0

42.000

activeren

10. Strategische aankopen

1.000.000

250.000

750.000

grex

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1

700.000

4.743

695.257

grex

12. Centrumplan Dalfsen

160.000

3.934

156.066

grex

13. Omgevingsdienst IJsselland (vh RUD)

27.500

0

27.500

activeren

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

820.000

0

820.000

activeren/subsidie

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan

820.000

0

820.000

activeren/sub/voorz

Subtotaal

4.590.000

258.677

0

4.331.323

1. ICT vervangingen
Wij zijn voornemens om ook op het onderdeel ICT te gaan samenwerken met het SSC ONS (zie ook separaat raadsvoorstel mei 2019).
Dit betekent dat deze investering anders wordt uitgevoerd dan voorzien. Dalfsen investeert in 2019 in nieuwe apparatuur en bij overgang naar ONS (Gemeenschappelijke Regeling) wordt de investering (restant boekwaarde) overgenomen door ONS. In het raadsvoorstel over de samenwerking met ONS komt ook de ICT vervanging aan de orde inclusief de uitwerking.

2. Vervanging financieel softwarepakket
De vervanging van het financieel pakket kan één jaar later plaatsvinden dan gepland. De hiervoor geplande investering vindt niet plaats, maar wordt omgezet naar een jaarlijkse structurele (gebruiks)vergoeding. Deze omzetting verloopt budgettair neutraal. Eén en ander wordt nader toegelicht in de perspectiefnota (onderdeel actualisatie jaarschijf 2019).

3. Bossingelschaar buitengebied               
De vervanging van de bossingelschaar wordt 5 jaar uitgesteld. Na het uitvoeren van groot onderhoud verwachten wij dat kwaliteit en bruikbaarheid van dien aard zal zijn dat uitstellen van de vervanging verantwoord is. Deze investering kan daarom vervallen en zal ter zijner tijd opnieuw aangevraagd worden. De aframing van het krediet ad. € 25.000 en de vrijval van de afschrijvingslasten zullen meegenomen worden in de perspectiefnota.

4. John Deere Nieuwleusen
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

6. Renault master wijkteam buitengebied
De vervanging van dit voertuig wordt 4 jaar uitgesteld. De kwaliteit en inzetbaarheid van het voertuig is van dien aard dat uitstellen van de vervanging verantwoord is. De aframing van het krediet in 2019 en het opnieuw opvoeren in de investeringsplanning, jaarschijf 2023, wordt meegenomen in de perspectiefnota.

7. GVVP 2019
Maatregelen voor de aanpak van in het GVVP genoemde thema's en knelpunten zijn in voorbereiding of uitvoering. Hiervoor zetten wij de middelen uit GVVP 2018 en GVVP 2019 naar verwachting volledig in.

8. Uitbreiding de Polhaar
Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket, waarbij uitbetaling plaatsvindt op basis van de nog door het schoolbestuur te overleggen rekeningen.

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

10. Strategische aankopen
Het budget is bestemd voor strategische aankopen. Deze komen ten laste van de grondexploitatie. Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond ter grootte van € 250.000.

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
De gemeenteraad heeft in december 2018 het stedenbouwkundig plan voor de 1e fase van het Kanaalpark vastgesteld en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Planning voor vaststelling van het bestemmingsplan is september 2019, waarna de bouwactiviteiten een aanvang kunnen nemen. Als de ontwikkelaar klaar is met de woningen in het plan, legt de gemeente de nieuwe straat aan en het fietspad op de plek van de huidige Industriestraat. Dat zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.  

12. Centrumplan Dalfsen
Projectplan (plan van aanpak/ uitvoeringsplan) is vastgesteld in het college en informerend besproken in de raadscommissie. Conform dit plan en de daarin opgenomen planning heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een verkeerskundig en een stedenbouwkundig bureau. Deze werkt de Centrumvisie uit in een concreet Omgevingsplan voor het centrum (Centrumplan Dalfsen). Dit plan wordt in februari 2020 opiniërend voorgelegd aan de raad.

13. Omgevingsdienst IJsselland (voorheen RUD)
De Omgevingsdienst IJsselland (voorheen RUD) maakt gebruik van een nieuwe VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem, gelet op onzekerheden, voorlopig nog niet af te nemen. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de 1e bestuursrapportage 2018 reeds doorgeschoven naar 2019. Omdat het systeem ook komende jaren nog niet voor de gemeentelijke taken wordt afgenomen, kan het budget weer doorgeschoven worden naar 2021.
Dit zullen we meenemen in de perspectiefnota.

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen. De planning is om in 2019 de maatregelen aan de route uit te voeren. Enkele maatregelen, zoals de uitvoering van het communicatieplan, fietsstimuleringsacties en aanpassingen aan de fietsopstelplaats, zullen deels in 2019 en deels later uitgevoerd worden.

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan
Uw raad heeft in april 2019 krediet beschikbaar gesteld voor (verkeersveiligheids-)maatregelen aan (een deel van) de Prinses Beatrixlaan en Koningin Julianalaan. Uitvoering is voorzien in 2019.

ga terug