1e bestuursrapportage 2019

Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo budgetneutraal zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn.
Het betreft veelal budgetten die in de primitieve begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd.
Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld  / taakveld terecht.
Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk diverse budgetneutrale mutaties m.b.t. de salarisgerelateerde budgetten in de begroting opgenomen. Ze hebben o.a. betrekking op vervanging in verband met ziekte, vacatures en invulling daarvan.

De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

1. Bijdrage GGD IJsselland               
Betreft hogere bijdrage GGD IJsselland. Er is € 10.000 teveel geraamd bij Volksgezondheid in programma 7 . Dit bedrag dient overgeheveld te worden naar bestuurlijke samenwerking in programma 1.

2. Software Burgerzaken                        
In het kader van de BBV moeten kosten aan het juiste taakveld worden toegerekend. Binnen het taakveld Burgerzaken dienen in het kader hiervan de volgende kosten te worden overgeboekt:

  • € 41.100 naar programma 9 (van 8020925 naar 8830925)
  • € 1.700 naar programma 8 (van 8020925 naar 8750060)

3. Participatieraad                        
De participatieraad wordt secretarieel ondersteund vanuit de gemeentelijk organisatie. Daartoe is een medewerker in dienst getreden. In verband met de onafhankelijke positie van de ondersteuner is deze gekoppeld aan de eenheid bedrijfsvoering. De middelen hiervoor worden overgeheveld van programma 7 naar programma 1.

4. Budgetoverheveling m.b.t. duurzaamheid               
Vanuit duurzaamheid (programma 8) wordt een bedrag van € 3.000 overgeheveld naar programma 1.
Dit in verband met ondersteunende werkzaamheden voor het project Woonpas.

5. De Spil                              
Zie toelichting in Voortgang per programma 5 voor de algemene toelichting. Daar wordt het nadeel van afgerond € 4.000 (€ 66.226 min € 62.000) opgenomen in programma 5.2. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Reden om het hier op te nemen. De mutaties worden als volgt verwerkt:
In programma 1 voordeel € 41.000, programma 5 nadeel € 49.000/voordeel € 4.000, programma 7 nadeel € 11.000 en programma 8 voordeel € 15.000).

LASTEN:

 

huidige

nieuwe 

Beleidsveld

Omschrijving

bijdrage

bijdrage

verschil

7.4

SAAM Bibliotheek

15.000

25.797

-10.797

5.1

Bibliotheek

15.000

62.929

-47.929

5.2

Sport (Schakel/Spil)

0

7.500

-7.500

Totaal

30.000

96.226

-66.226

DEKKING:

Beleidsveld

Omschrijving

Bedrag

1.7

Budgetten oud Rabobank

41.000

5.3

Budgetten oud Agnietencollege

6.000

8.3

Subsidie duurzaamheid (SDE)

15.000

Totaal

62.000

6. Gebouwen algemeen / Woningen                  
De financiële aspecten van twee huurwoningen worden, op grond van de BBV voorschriften,  administratief overgeheveld van grootboek 8830000 naar 8030108. Beide zitten al in programma 1, beleidsveld 1.7 en het gaat om een bedrag van € 3.504.

7. Toezicht Drank- en horecawet                     
Voor het houden van toezicht op de Drank- en horecawet is structureel € 30.000 beschikbaar. In de begroting is dit in het verleden in twee verschillende programma's gekomen (2 en 8) met elk € 15.000. Omdat beide budgetten feitelijk bij elkaar horen, zullen ze nu worden samengevoegd door overheveling van het budget € 15.000 van programma 8 (grootboek 8740000) naar programma 2 (grootboek 8120030).

8. Combinatiefunctionarissen                     
Het budget voor de combinatiefunctionarissen betreft de combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurcoach. Het budget wordt dan, binnen het beleidsveld 5.1 cultuur, als volgt overgeheveld naar de grootboeknummers voor cultuur:
a. Vormings en ontwikkelingswerk € 25.000, grootboek 8530000
b. Amat.Kunstbeoefening en cultuur € 7.400, grootboek 8530020

9. WTCG/CER gelden                         
De gelden voor WTCG/CER (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken & Gehandicapten / Compensatie Eigen Risico) zijn in 2015 opgenomen in programma 7 in verband met de koppeling naar het sociaal domein. Verwerking vindt plaats in programma 6 inkomensregelingen. Omdat de integratie uitkering sociaal domein is opgenomen in de algemene uitkering is deze splitsing niet meer nodig. Daarom willen wij het budget overhevelen.

10. Herschikking salarisgerelateerde budgetten
In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u ingestemd met de Notitie herschikking salarisgerelateerde budgetten in de begroting. Dit betekent, dat mutaties in de salarissen over de programma's heen door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd mogen worden, zolang deze budgetneutraal zijn.
Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de eerste bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijzigingen 201 t/m 203a in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

Progr

Beleidsvelden

Lasten 

Baten

Saldo

1

1.1 Algemene baten en lasten

-420.257

-420.257

1

1.5 Burgerzaken

-55.944

-55.944

1

1.6 Overhead

123.355

123.355

1

1.7 Overige gebouwen en gronden

10.481

10.481

2

2.1 Openbare Orde en Veiligheid

-25.908

-25.908

3

3.1 Openbaar groen

12.941

12.941

3

3.2 Verkeer en vervoer

67.342

67.342

5

5.1 Cultuur

-20.440

-20.440

5

5.3 Onderwijs

8.518

8.518

5

5.5 Sport

23.000

23.000

6

6.1 Inkomen

163.962

163.962

7

7.1 Jeugdzorg

13.940

-11.980

1.960

7

7.2 Lokale toegang

131.926

131.926

7

7.3 Participatie

-102.905

-102.905

7

7.4 Preventie

-19.167

-19.167

7

7.6 Wmo

-53.774

-53.774

8

8.2 Begraafplaatsen

2.450

2.450

8

8.3 Klimaat en duurzaamheid

11.992

11.992

8

8.4 Milieu

-17.737

-17.737

8

8.5 Riolering

-2.978

-2.978

9

9.1 Grondexploitatie woningbouw

9.103

9.103

9

9.3 Ruimtelijke ordening

45.897

45.897

9

9.4 Wonen en bouwen

106.183

106.183

TOTAAL

11.980

-11.980

0