1e bestuursrapportage 2019

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

2.1.1. Kosten berging vliegtuigwrak                  Budgetneutraal
Op 21 december 2018 hebben wij een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in het kader van het Nationaal Programma Berging vliegtuigwrakken mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in het buurtschap Millingen.
De kosten, naar schatting maximaal € 400.000, worden 100% vergoed (volgens te hanteren richtlijnen). Vergoeding vindt achteraf plaats via de algemene uitkering en dienen dus eerst te worden voorgeschoten.
Hoewel de daadwerkelijke berging hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden in 2020 zullen er naar verwachting in 2019 al voorbereidingskosten gemaakt worden. Het betreft kosten in het kader van het vooronderzoek, opstellen werkplan, projectleiding, contractering gecertificeerd bedrijf voor berging en het aanvragen van externe vergunningen. De kosten worden geraamd op € 10.000 en komen voor vergoeding in aanmerking. In de perspectiefnota wordt een bedrag van € 390.000 meegenomen.

2.1.2 Bijdrage Veiligheidsregio                  Voordeel € 48.000
Bij de tweede bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland was een resultaat verwacht van € 988.000. Ten opzichte van die prognose valt bij de jaarrekening 2018 het saldo € 34.000 lager uit. Het uiteindelijke saldo van de jaarrekening 2018 komt uit op € 1,45 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige bijdrage van € 500.000 van het ministerie J&V voor het uitwerkingskader meldkamer, bedoeld om onder andere de achterblijvende kosten van te betalen. Hiervan wordt € 954.308 éénmalig terug gegeven aan de gemeenten. Voor de gemeente Dalfsen betekent dit een incidentele teruggaaf van € 48.000.

2.1.3 Brandweerkazerne Nieuwleusen                Voordeel € 24.000
De brandweerkazerne te Nieuwleusen is per 1 januari 2019 opnieuw in eigendom gekomen van de gemeente. De kazerne wordt nu, evenals de kazernes te Dalfsen en Lemelerveld, verhuurd aan de Veiligheidsregio. Deze huuropbrengsten waren nog niet opgenomen in de begroting. Deze mutatie is ook meegenomen in de perspectiefnota 2020-2023.

Beleidsveld 2.2 Mutatie reserves

Geen financiële mutaties