1e bestuursrapportage 2019

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

3.1.1 Actualiseren groenstructuurplan               Budgetneutraal
Ter voorbereiding op de omgevingsvisie en het omgevingsplan is het nodig de groenstructuur te actualiseren. In de omgevingsvisie wordt een integrale afweging gemaakt in het kader van (nieuwe) ontwikkelingen en uitvoering. Het oude groenstructuurplan is verlopen en dateert uit 2013. Sinds die tijd is een deel van de gewenste structuur inmiddels gerealiseerd. Tevens heeft er areaal uitbreiding plaatsgevonden door nieuwbouw. Bij het actualiseren wordt tegelijkertijd ook biodiversiteit als extra aandachtspunt meegenomen. De kosten voor het actualiseren van het groenstructuurplan bedragen € 20.000 en worden gedekt uit de reserve herstructurering openbaar groen (zie beleidsveld 3.3).
Per saldo is deze mutatie voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

3.1.2 Tractie                            Nadeel € 5.000
De motorrijtuigenbelasting voor de tractie is toegenomen van € 26.500 naar € 31.500. De mutatie is ook meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

3.2.1 Zwerfafval                        Budgetneutraal
Voor de extra aanpak van zwerfafval verwachten wij, via het afvalfonds, een extra vergoeding van € 24.000 (vanuit 2018). Hiervoor is onlangs een extra elektrisch voertuig aangeschaft voor het Cleanteam Nieuwleusen. De lasten worden geraamd binnen beleidsveld 3.1 Openbaar groen en de baten binnen beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer.

Beleidsveld 3.3 Mutatie reserves

3.3.1 Beschikking over reserve herstructurering openbaar groen      Budgetneutraal
De kosten van het opstellen van het nieuwe groenstructuurplan bedragen € 20.000 en worden gedekt uit de reserve herstructurering openbaar groen. Zie ook de toelichting in Beleidsveld 3.1 Actualiseren groenstructuurplan.